Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług transmisji danych i usług internetowych w sieci MAXNET

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje
§ 1
1. Regulamin świadczenia usług transmisji danych i usług internetowych w sieci MAXNET, określa zakres i warunki wykonywania usług na rzecz Abonenta w sieciach transmisji danych, w tym w sieci Internet, wraz z usługami dostępu do tych sieci, przez firmę MAXNET Zbigniew Czernecki z siedzibą w Żarach, 68-200, ul. Pionierów 3, zwaną dalej Dostawcą Usług lub MAXNET.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Abonent – podmiot będący stroną umowy o korzystanie z usług sieci MAXNET; Abonenckie Urządzenie Dostępowe – elektroniczne, aktywne urządzenie telekomunikacyjne, zainstalowane u Abonenta w celu świadczenia usługi określonej w Cenniku Usług; Autoryzacja – weryfikacja uprawnień Abonenta w celu udzielenia dostępu do usługi lub zasobu, polega na użyciu przez Abonenta unikatowej i poufnej nazwy (ID) i hasła (PIN). Dostawca Usług wydaje ID oraz PIN w chwili zawarcia umowy lub w sposób opisany w umowie; BOK – biuro bezpośredniej i telefonicznej obsługi Klienta, znajdujące się w siedzibie firmy MAXNET; Cennik Usług – zestawienie cen za usługi świadczone przez MAXNET; Dodatkowa Opłata Stała – opłata ryczałtowa pobierana za każdy Okres Rozliczeniowy w związku ze świadczeniem odpowiednich usług dodatkowych wymienionych w Cenniku Usług; Dostawca Usług – firma MAXNET  – podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne; Klient – podmiot zamierzający zawrzeć umowę o świadczenie usług w sieci MAXNET; Okres Rozliczeniowy – umowny okres, za który wystawiana jest faktura VAT za wykonane usługi telekomunikacyjne wskazany przez Dostawcę Usług na fakturze; Partner Dostawcy Usług – przedsiębiorstwo krajowe lub zagraniczne, z którym następuje wymiana ruchu (pakietów danych) internetowego lub, za pomocą którego Dostawca Usług zapewnia Abonentom dostęp do zasobów i treści; Prawo Telekomunikacyjne – Ustawa z dnia 16 lipca, 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z póź. zm.); Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług przez firmę MAXNET; Ruter Brzegowy – elektroniczne, aktywne urządzenie sieciowe pozwalające na kierowanie pakietów danych w sieci transmisji danych, w tym w sieci Internet, zgodnie z zawartą w nich informacją adresową, zainstalowane na styku sieci MAXNET i każdego z Partnerów MAXNET; Służby Techniczne MAXNET – pracownik MAXNET lub inna osoba pracująca na zlecenie MAXNET lub posiadająca upoważnienie MAXNET; Usługi Sieci MAXNET – usługi transmisji danych oraz usługi dostępu do sieci Internet polegające na zapewnieniu połączenia urządzenia Klienta z siecią Internet lub z innymi sieciami przeznaczonymi do transmisji danych, za pomocą sieci telekomunikacyjnej Dostawcy Usług oraz usługi serwerowe (hostingowe) polegające na udostępnianiu przez Dostawcę Usług zasobów wraz z zapewnieniem mechanizmów adresowania zasobów, właściwych dla sieci; wBOK – wirtualne biuro obsługi Klienta, którego celem działania jest dostarczanie Klientom informacji i usług administracji. wBOK służy do wypełniania wniosków, reklamacji, formularzy etc. w formie elektronicznej i składania ich do firmy MAXNET przy pomocy Internetu, pod adresem http://maxnet.66.pl; Zamówienie – dyspozycja Abonenta oraz zestaw danych uzyskanych od Abonenta w celu świadczenia lub zmiany usług. Zawieszenie – czasowe ograniczenie dostępu do usług z zachowaniem gotowości do ich dalszego świadczenia. Szczegółowe zasady tej usługi określa Cennik Usług, regulamin promocji lub oferta specjalna, odpowiednio do zawartej umowy z Abonentem.

ROZDZIAŁ 2 Zakres Regulaminu
§ 2 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie Prawa Telekomunikacyjnego.
2. MAXNET może wprowadzić odrębne regulaminy dla świadczonych przez siebie usług, w szczególności związane z organizowanymi promocjami.
3. Postanowienia umowy oraz odrębnych regulaminów w szczególności promocyjnych, odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
ROZDZIAŁ
3 Podstawa i zakres świadczenia usług
§ 3 1. Zakres usług sieci MAXNET świadczonych przez Dostawcę Usług obejmuje usługi transmisji danych wraz z tworzeniem sieci, w szczególności sieci typu intranet lub ekstranet oraz usługi dostępu do sieci Internet. Zakres usług obejmuje dostęp do zasobów i treści oferowanych w sieci oraz przez sieć Internet, Abonentom sieci telekomunikacyjnych. Przez zasoby i treści rozumie się wszelką informację możliwą do przekazania za pomocą sieci Internet, a w szczególności dane, zdjęcia, grafikę, tekst, przekazy dźwięku i wideo (ruchomego obrazu).
2. Zakres usług świadczonych na rzecz Abonenta określa umowa.
3. MAXNET świadczy usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych. Zakres usług oferowanych przez MAXNET na poszczególnych obszarach jest zróżnicowany w zależności od posiadanych na danym terenie możliwości technicznych i organizacyjnych. Informacje o możliwości świadczenia usług dostępne są na stronie internetowej MAXNET http://maxnet.66.pl
4. Za zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej MAXNET, umożliwiającej połączenie urządzenia Abonenta z siecią Internet lub z innymi sieciami przeznaczonymi do transmisji danych, pobierana jest opłata stała zwana Abonamentem. Abonament nie pokrywa należności za usługi dodatkowe chyba, że w umowie lub Cenniku Usług postanowiono inaczej. Abonament pobierany jest w okresie od umożliwienia korzystania z usług do chwili odłączenia od sieci telekomunikacyjnej w wyniku rozwiązania, wygaśnięcia lub zmiany umowy powodującej zaprzestanie świadczenia usług.
5. Dostęp do niektórych usług dodatkowych objęty jest Dodatkową Opłatą Stałą za korzystanie z usługi w Okresie Rozliczeniowym lub jednorazową opłatą za skorzystanie z usługi. Zakres usług objętych Dodatkowymi Opłatami Stałymi określa Cennik Usług. MAXNET świadczy usługi dodatkowe w miarę istnienia możliwości technicznych.

ROZDZIAŁ 4 Ogólne warunki zawierania umów i świadczenia usług
§ 4 1. Przez zawarcie umowy MAXNET zobowiązuje się do świadczenia usług, w zakresie i na warunkach określonych w umowie, Regulaminie, Cenniku Usług oraz jeśli umowa zawierana jest w ramach promocji lub oferty specjalnej, zgodnie z regulaminem promocji lub oferty specjalnej, a Abonent zobowiązuje się do przestrzegania umowy, Regulaminu, Cennika Usług oraz regulaminu promocji lub oferty specjalnej, w szczególności do terminowego uiszczania opłat związanych ze świadczonymi usługami.
2. Abonentem usług internetowych w sieci MAXNET, może zostać każdy Klient, z uwzględnieniem technicznych możliwości świadczenia danej usługi przez MAXNET po zawarciu umowy z Dostawcą Usług.

§ 5 1. Umowa lub aneks do umowy mogą być zawarte na czas określony lub na czas nieokreślony.
2. Umowa lub aneks do umowy mogą być zawarte w lokalu Dostawcy Usług lub poza nim. W przypadku zawarcia umowy poza lokalem Dostawcy Usług lub na odległość Abonent będący Konsumentem jest informowany o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.). 3. Umowę w imieniu MAXNET zawiera osoba upoważniona przez MAXNET.
4. Klient nabywa usługę na podstawie zawartej umowy lub przez wprowadzenie aneksem zmian do umowy o świadczenie usług, które były dotychczas świadczone Klientowi.
5. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo oferowania części Usług Sieci MAXNET wyłącznie Abonentom, posiadającym odpowiednie taryfy lub plany taryfowe, korzystającym z odpowiednich usług lub dla których operatorem jest MAXNET. Szczegółowe zasady oferowania takich usług określa Cennik Usług, regulamin promocji lub oferta specjalna.
6. Zakres usług świadczonych na podstawie umowy może być zmieniany aneksami do umowy lub na podstawie przyjętego przez MAXNET Zamówienia, złożonego przez Abonenta w formie określonej przez MAXNET. 7. MAXNET może odmówić przyjęcia wnioskowanej przez Abonenta zmiany lub rozszerzenia usług w przypadku braku okazania dokumentów wymaganych przez MAXNET lub posiadania przez Abonenta zaległości płatniczych związanych ze świadczonymi usługami telekomunikacyjnymi na jego rzecz. Podczas obsługi przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, sprawdzanie tożsamości zastępuje się autoryzacją opisaną w § 21. § 6 1. Umowa lub aneks do umowy może być zawarty z osobą, która, w zależności od rodzaju umowy i zakresu usług, posiada i przedłoży dokumenty potwierdzające tożsamość lub status prawny osoby, a w przypadku osób reprezentujących takie osoby również dokument upoważniający do ich reprezentowania zgodnie z § 6 ust. 2 i 3; 2. Zawarcie lub zmiana umowy oraz czynności dotyczące wykonania umowy mogą być zrealizowane osobiście przez Abonenta lub przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie. 3. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zawarcie lub zmiana umowy oraz dokonanie czynności dotyczących wykonania umowy może nastąpić przez pełnomocników tych osób albo osoby upoważnione do ich reprezentowania, posiadające pisemne umocowanie, zgodnie z właściwym rejestrem lub ewidencją. 4. W szczególnych przypadkach MAXNET zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji, niewymienionych w niniejszym paragrafie.

§ 7 1. Umowa lub zmiana umowy skutkująca nabyciem Usług Sieci MAXNET może zostać wykonana pod następującymi warunkami:
1.1 istnienia możliwości technicznych uruchomienia usługi w chwili instalacji łącza u Abonenta;
1.2 umożliwienia przez Abonenta wykonania instalacji w terminie przewidzianym w umowie, aneksie lub Zamówieniu.
1.3 uzyskania w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy odpowiednich pozwoleń na wykonanie instalacji.

2. Do skorzystania z Usług Sieci MAXNET, o ile przewiduje to umowa konieczny jest:
2.1 odbiór lub przyjęcie przez Abonenta ID oraz PINu dostępowego zapisanego w umowie, aneksie lub Zamówieniu;
2.2 posiadanie, zakup lub przyjęcie przez Abonenta Abonenckiego Urządzenia Dostępowego lub podobnego, zestawu urządzeń lub oprogramowania, które Abonent użyje lub zainstaluje samodzielnie w celu uruchomienia usługi.

§ 8 1. MAXNET może odmówić zawarcia umowy lub aneksu do umowy:
1.1 w przypadku braku możliwości technicznych świadczenia usługi;
1.2 z osobami, które nie spełniają warunków określonych w § 6 Regulaminu;
1.3 jeśli zdaniem MAXNET istnieją wątpliwości, co do autentyczności lub kompletności przedstawionych przez osobę dokumentów;
1.4 jeśli podczas telefonicznego składania zamówienia lub zmiany umowy osoba nie poda wymaganych danych lub nie złoży ustnie wymaganych oświadczeń;
1.5 gdy MAXNET prowadzi w stosunku do osoby postępowanie służące odzyskaniu należności związanych z wyświadczonymi usługami telekomunikacyjnymi;
1.6 jeżeli poprzednia lub poprzednie umowy z osobą, zostały rozwiązane z powodu naruszenia warunków umowy lub postanowień Regulaminu przez Klienta.
2. MAXNET może odmówić zawarcia lub zmiany umowy skutkującej nabyciem nowych usług lub zaproponować zawarcie umowy na mniej korzystnych warunkach w szczególności poprzez żądanie zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z tej umowy w przypadku, jeżeli uzyskano informacje na temat braku wiarygodności płatniczej osoby zamierzającej zawrzeć umowę. Informacje na temat braku wiarygodności płatniczej są pozyskiwane przez MAXNET z Biur Informacji Gospodarczej lub z własnej bazy danych o Abonentach, którym MAXNET świadczy lub świadczył usługi telekomunikacyjne lub na podstawie innych publicznie dostępnych informacji, zwłaszcza sądowych i komorniczych.
3. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2, MAXNET może żądać złożenia kaucji pieniężnej na zabezpieczenie należności MAXNET, w uzgodnionej między MAXNET a Klientem wysokości. Kaucja nie ma charakteru zaliczki ani przedpłaty z tytułu jakichkolwiek należności Dostawcy Usług.
4. Abonentom, którzy wnieśli kaucję pieniężną, MAXNET będzie świadczyć usługi telekomunikacyjne na warunkach określonych w umowie. Kaucja pieniężna nie podlega oprocentowaniu.
5. Operator ma prawo zaspokoić swoją wymagalną wierzytelność z kwoty kaucji.
6. Kaucja pieniężna podlega niezwłocznemu zwrotowi na rzecz Abonenta w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5.

§ 9 1. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona przez Abonenta w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych, w każdym czasie, z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia, przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, doręczonego do BOK lub przesłanego na adres MAXNET. Bieg okresu wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania przez Jednostkę Organizacyjną MAXNET powyższego oświadczenia. Dopuszcza się wypowiedzenie lub oświadczenie o zmianie umowy złożone przez Abonenta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w stosunku do usług, które podczas uruchomienia nie wymagały instalacji łącza u Abonenta lub dostawy Abonenckiego Urządzenia Dostępowego lub podobnych zestawów urządzeń. Jeśli w zawartej umowie wskazano inny okres wypowiedzenia, zapisy na umowie mają pierwszeństwo przed zapisami niniejszego Regulaminu.
2. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona przez MAXNET w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych MAXNET w każdym czasie, z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia, przez złożenie oświadczenia Abonentowi w formie pisemnej, zawierającego przyczynę rozwiązania umowy. 3. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych MAXNET, w dowolnym czasie za zgodą obu stron.
4. W okresie wypowiedzenia umowy MAXNET pobiera należne opłaty w tym Abonament zgodnie z obowiązującymi Cennikami Usług.
5. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona przez Dostawcę Usług w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych MAXNET, jeżeli Abonent żąda zmiany lokalizacji, w której usługa ma być świadczona, a Dostawca Usług nie może świadczyć usługi w danej lokalizacji ze względu na brak możliwości technicznych.
6. Umowa może zostać rozwiązana przez MAXNET z przyczyn leżących po stronie Abonenta jeśli w terminie 30 dni od podpisania umowy Abonent nie odbierze lub nie przyjmie ID i PINu dostępowego koniecznych do rozpoczęcia korzystania z usługi lub Abonenckiego Urządzenia Dostępowego lub podobnego, zamówionego zestawu urządzeń lub oprogramowania, koniecznych do samodzielnego uruchomienia usługi.
7. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona przez Dostawcę Usług w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych MAXNET ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do odszkodowania oraz bez wcześniejszego uprzedzenia Abonenta w przypadku:
7.1 nieuregulowania przez Abonenta zaległych opłat za usługi telekomunikacyjne, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni;
7.2 nieusunięcia przez Abonenta przyczyn Zawieszenia świadczenia usług z przyczyn określonych w Regulaminie po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do ich usunięcia;
7.3 utraty tytułu prawnego do lokalu – z chwilą uzyskania przez MAXNET informacji o tym fakcie;
7.4 ustania bytu osoby prawnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej będącej Abonentem – z chwilą uzyskania przez MAXNET informacji o tym fakcie;
7.5 udostępniania usług MAXNET innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody MAXNET;
7.6 innego naruszenia przez Abonenta postanowień niniejszego Regulaminu, działania na szkodę Dostawcy Usług lub korzystania z usług MAXNET niezgodnie z prawem lub umową.
8. MAXNET może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania w razie:
8.1 utraty przez Dostawcę Usług wymaganych prawem uprawnień, zezwoleń lub pozwoleń co powoduje, że dalsze świadczenie usług jest niemożliwe;
8.2 wszczęcia wobec Abonenta postępowania układowego, likwidacyjnego, upadłościowego lub egzekucyjnego;
8.3 zaistnienia siły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Dostawcy Usług, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie usług.
9. Umowa o świadczenie usług wygasa w przypadkach:
9.1 upływu okresu, na który została zawarta;
9.2 uzyskania przez MAXNET udokumentowanej informacji o śmierci Abonenta.
10. W przypadkach określonych w §9 ust 7.4 oraz § 9 ust 10.2 MAXNET umożliwi zawarcie nowej umowy osobom będącym następcami prawnymi Abonenta.
11. Jeżeli ze świadczeniem Usług Sieci MAXNET wiązało się utrzymywanie przez Dostawcę Usług zasobów i treści należących do Abonenta, to po zaprzestaniu świadczenia usługi Dostawca Usług nieodwracalnie usuwa te zasoby z serwerów MAXNET.
12. W razie zmiany adresu zamieszkania lub siedziby, a także w przypadku zmiany nazwy firmy lub innych danych Abonenta, Abonent zobowiązany jest powiadomić na piśmie MAXNET o tym zdarzeniu w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany powyższych danych, przedkładając dokumenty potwierdzające te zmiany. Zmiany adresu do korespondencji, w tym do wysyłki faktur, Abonent może dokonać bez konieczności przedkładania dokumentów potwierdzających tę zmianę. W przypadku niewykonania przez Abonenta obowiązku poinformowania o zmianach, uznaje się, iż wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod jego dotychczasowym oznaczeniem i adresem jest prawidłowo doręczona i wywołuje skutki prawne z tym związane. Jeśli Abonent nie ujawnił nowego oznaczenia lub adresu MAXNET może Zawiesić świadczenie usług telekomunikacyjnych do czasu wykonania przez Abonenta powyższego zobowiązania.
13. Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na inną osobę pod warunkiem, że Dostawca Usług posiada możliwości techniczne i organizacyjne  do świadczenia zawartych w umowie usług tejże osobie. Przeniesienie praw i obowiązków może dotyczyć części lub całości usług świadczonych na podstawie umowy.
14. Cesja umowy lub przejęcie części usług następuje na podstawie pisemnego porozumienia podpisanego przez Abonenta, osobę przejmującą i MAXNET, pod warunkiem uregulowania przez Abonenta wszystkich należności wynikających z umowy.
15. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności, na wniosek Abonenta, MAXNET dokonuje zmiany lokalizacji usługi na obszarze własnej sieci telekomunikacyjnej, pod warunkiem istnienia możliwości technicznych oraz organizacyjnych. Przyjęcie wnioskowanej przez Abonenta zmiany jest możliwe po spełnieniu przez Abonenta warunków określonych w § 6.

ROZDZIAŁ 5 Warunki świadczenia usług i zakres obsługi serwisowej § 10
1. Uruchomienie usług powinno nastąpić w terminie określonym w umowie lub aneksie.
2. Dostawca Usług uruchamia i konfiguruje Abonenckie Urządzenie Dostępowe lub podobne urządzenie u Abonenta chyba że z umowy z Abonentem wynika samodzielna instalacja i uruchomienie urządzenia przez Abonenta. Dostawca Usług nie konfiguruje i nie uruchamia urządzeń w tym komputerowych będących własnością Abonenta.
3. Jeżeli z rodzaju usługi wynika konieczność zainstalowania u Abonenta Abonenckiego Urządzenia Dostępowego, Abonent ponosi z tytułu instalacji Urządzenia opłatę przewidzianą w Cenniku Usług dla Urządzenia Dostępowego danego rodzaju, o ile w opisie usługi lub w Cenniku Usług nie wskazano inaczej.

§ 11 1. MAXNET jako Dostawca Usług ma obowiązek zapewnić funkcjonowanie uruchomionych usług zgodnie z posiadanymi możliwościami organizacyjnymi i technicznymi.
2. Wszelkich zmian, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w urządzeniach lub sieciach telekomunikacyjnych, będących własnością MAXNET, zainstalowanych u Abonenta, mają prawo dokonywać wyłącznie Służby Techniczne MAXNET.
3. Za prawidłowe działanie urządzeń będących własnością Abonenta, w tym ich prawidłową konfigurację, odpowiedzialność ponosi Abonent.
4. Odpowiednio do świadczonej usługi, Dostawca Usług przydziela Abonentowi unikatową nazwę (ID) i poufne hasło (PIN) dostępowe, służące do Autoryzacji Abonenta przy korzystaniu z danej usługi lub nawiązywaniu połączenia z siecią Internet.
5. Abonentowi usługi może być zakomunikowana konieczność użycia jawnej nazwy (ID) i hasła (PIN), jeżeli wynika to z właściwości danej usługi.
6. W celu uniemożliwienia korzystania przez osoby niepowołane z usług przypisanych Abonentowi, Abonent zobowiązany jest do zachowania poufnego hasła dostępowego (PIN) w tajemnicy. w razie ujawnienia haseł dostępowych przez Abonenta osobom trzecim, Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody. Dostawca Usług może odrzucić roszczenia reklamacyjne Abonenta w przypadku niewłaściwego posługiwania się poufnymi hasłami dostępowymi przez Abonenta.
7. Wszelkie stwierdzone przez Abonenta nieprawidłowości w funkcjonowaniu haseł dostępowych, a w szczególności podejrzenie wykorzystywania nazwy lub hasła Abonenta przez osoby nieuprawnione winien on niezwłocznie zgłosić Dostawcy Usług.
§ 12 1. Dostawca Usług zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji elektronicznej prowadzonej przez Abonenta w ramach świadczonych usług i w zakresie ograniczonym do urządzeń, które są w wyłącznym zarządzie MAXNET lub będących własnością MAXNET. Dostawca Usług nie odpowiada za naruszenie poufności informacji podczas jej przesyłania przez sieć Internet ze względu na techniczną naturę sieci.
2. Dostawca Usług nie odpowiada za naruszenie poufności informacji przekazywanej tekstem, obrazem lub głosem za pomocą protokołów, oprogramowania i urządzeń służących do przekazywania obrazu lub głosu w sieci Internet w czasie zbliżonym do rzeczywistego, w szczególności w technologii VoIP (Voice over Internet Protocol).
3. Dostawca Usług nie odpowiada za dostęp osób nieuprawnionych do informacji przesyłanej przez sieć MAXNET, gdy wynika on z winy Abonenta.

§13 1. Dostawca Usług zastrzega sobie prawo do:
1.1 rekonfiguracji urządzeń sieci MAXNET w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, a w przypadku gdy rekonfiguracja urządzeń wywoła konieczność rekonfiguracji sprzętu lub oprogramowania po stronie Abonenta, MAXNET wyklucza roszczenia finansowe Abonenta z tego tytułu;
1.2 prowadzenia badań technicznych i obserwacji pracy urządzeń stanowiących jego własność, na terenie obiektów będących własnością lub administrowanych przez Abonenta, w celu określenia sposobu ich współpracy z siecią MAXNET, dotyczy to wyłącznie urządzeń bezpośrednio podłączonych do sieci Dostawcy Usług;
1.3 czasowego wstrzymania świadczenia usługi w przypadku zamówionej przez Abonenta zmiany usługi, jeżeli zmiana usługi wymaga z przyczyn technicznych czasowego wstrzymania świadczenia;
1.4 przerwania oraz umożliwienia automatycznego wznowienia sesji połączeniowej do sieci Internet, nie częściej niż jeden raz na dobę, ze względów technicznych.
2. W przypadku przerw w działaniu sieci MAXNET zaplanowanych ze względu na rekonfigurację urządzeń, które są w wyłącznym zarządzie MAXNET lub będących własnością MAXNET, Dostawca Usług zawiadamia Abonentów o planowanym czasie przerwy
MAXNET Zbigniew Czernecki - ul. Pionierów 3, 68-200 Żary :: strona 1 z 2     
i o długości jej trwania. Zawiadomienie będzie przekazane pocztą elektroniczną na adresy Abonentów lub ogłoszone na stronie internetowej MAXNET na nie mniej niż 48 godzin przed planowaną przerwą.
3. Urządzenia teletransmisyjne oraz inne urządzenia abonenckie włączone do sieci MAXNET muszą posiadać dokumenty lub znaki potwierdzające zgodność z „zasadniczymi wymaganiami dla urządzeń”, o których mowa w Prawie Telekomunikacyjnym.
4. W przypadku stwierdzenia przez Służby Techniczne MAXNET przyłączenia przez Abonenta do sieci MAXNET urządzeń niemających dokumentów lub znaków potwierdzających zgodność z „zasadniczymi wymaganiami dla urządzeń”, MAXNET może Zawiesić świadczenie usług określonych umową do czasu wykonania przez Abonenta powyższego zobowiązania.
5. Abonent zobowiązany jest do korzystania z sieci MAXNET w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i postanowieniami niniejszego Regulaminu i umowy. W szczególności Abonent zobowiązany jest:
5.1 nie rozpowszechniać wirusów komputerowych i podobnego oprogramowania działającego skrycie i szkodliwie w zasobach użytkowników;
5.2 nie dokonywać zmian, nie usuwać lub nie dodawać jakichkolwiek zapisów do informacji osób trzecich bez ich zgody;
5.3 nie podejmować żadnych działań mających na celu nieautoryzowany dostęp do systemów komputerowych, danych lub oprogramowania;
5.4 nie korzystać z usług internetowych świadomie i w taki sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego funkcjonowania sieci i systemów komputerowych, umożliwiających udostępnienie niezamówionych usług internetowych;
5.5 nie wysyłać umyślnie wiadomości określanych jako spam i dokładać starań, aby urządzenia Abonenta nie posłużyły do wysyłania spamu;
5.6 nie umieszczać na serwerach będących własnością Dostawcy Usług nielegalnych informacji lub oprogramowania;
5.7 nie podejmować żadnych innych działań na szkodę MAXNET.
6. MAXNET może Zawiesić świadczenie usług jeżeli Abonent lub osoba trzecia, której Abonent umożliwił dostęp do sieci uporczywie narusza warunki niniejszego Regulaminu lub umowy albo podejmuje działania utrudniające bądź uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z usług telekomunikacyjnych. Dostawca Usług może Zawiesić dostęp do usług Abonentowi, który umyślnie lub nieumyślnie narusza zasady wymienione w § 13 ust. 5 do czasu usunięcia naruszenia.
7. Abonent będzie ponosił odpowiedzialność za udowodnione mu szkody, wywołane przez niego lub jego użytkowników w sieci MAXNET, sieci Internet oraz w innych sieciach publicznych i niepublicznych, z których korzysta w ramach swojej działalności. Uszkodzenia sieci i urządzeń powstałe z przyczyn leżących po stronie Abonenta usuwane są na jego koszt.
§ 14 1. Zakres obsługi serwisowej Abonenta podczas obowiązywania umowy obejmuje:
1.1 uruchomienie i utrzymanie łącza abonenckiego;
1.2 telefoniczną, oraz bezpośrednią obsługę Abonenta, w BOK;
1.3 zdalną obsługę Abonenta w wBOK;
1.4 informowanie o usługach, cenach i promocjach w szczególności poprzez wBOK, wiadomości administracyjne i stronę internetową MAXNET;
1.5 działania związane z usuwaniem usterek i awarii;
1.6 realizację zleceń jednorazowych i stałych, przekazywanie informacji niezbędnych do korzystania z usług;
1.7 informowanie o stanie usług i zamówień Abonenta;
1.8 przyjmowanie reklamacji.
2. Wysokość opłat za usługi serwisowe określa aktualny Cennik Usług.
§ 15 1. W przypadku niedotrzymania z winy MAXNET określonego w umowie terminu uruchomienia usługi wymagającej wykonania instalacji, Abonentowi przysługuje żądanie zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 Abonamentu za każdy dzień zwłoki, maksymalnie do wysokości miesięcznej opłaty abonamentowej za usługę będącą przedmiotem umowy, obowiązującej w dniu, w którym powinno rozpocząć się świadczenie usługi. Dostawca Usług jest zwolniony z tej odpowiedzialności, jeżeli Abonent utrudniał lub zwlekał z umożliwieniem wykonania instalacji.
2. MAXNET zobowiązuje się usunąć awarię lub usterkę, uniemożliwiającą korzystanie z Usług Sieci MAXNET objętych umową w czasie 24 godzin roboczych, od poniedziałku do piątku, licząc od chwili zgłoszenia usterki w BOK lub wBOK.
3. Za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu usługi płatnej okresowo trwająca dłużej niż 12 godzin, Abonentowi przysługuje żądanie zapłaty kary umownej w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej za usługę danego rodzaju, liczonej według opłaconych faktur VAT z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych, jednak nie dłużej niż z okresu ostatnich 12 miesięcy.
4. Zgłoszenie dotyczące przerw w świadczeniu usługi powinno zostać wniesione w dniu, w którym Abonent stwierdził wystąpienie takiej przerwy. Kara umowna naliczana jest od chwili zgłoszenia awarii lub usterki i po stwierdzeniu przez Służby Techniczne MAXNET istnienia awarii lub usterki.
5. MAXNET może zawierać z Abonentami specjalne umowy z gwarantowanym poziomem usług i w takim przypadku postanowienia umowy dotyczące usuwania awarii lub usterek oraz przyznania bonifikat są nadrzędne względem postanowień Regulaminu.
6. W przypadku usługi niebędącej świadczeniem okresowym, MAXNET zwraca w całości opłatę za niewykonane świadczenie. W przypadku częściowej realizacji świadczenia MAXNET zwraca część opłaty nieznajdującą pokrycia w spełnionym świadczeniu.
7. Wypłata kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku awarii wywołanych przez Abonenta, uszkodzeń urządzeń stanowiących jego własność włączonych do sieci MAXNET oraz uszkodzeń powstałych w sieciach innych operatorów telekomunikacyjnych, za ruterami brzegowymi Partnerów Dostawcy Usług, a także awarii sprzętu, oprogramowania oraz niedostępności zasobów i treści przechowywanych w sieci Internet poza MAXNET oraz w przypadku wystąpienia Zawieszenia świadczenia usługi przez Dostawcę Usług z przyczyn określonych w Regulaminie.
ROZDZIAŁ 6 Płatności
§ 16 1. Zakres świadczonych przez MAXNET usług, wysokość opłat za Usługi Sieci MAXNET oraz zasady ich naliczania określone są w Cenniku Usług.
2. Informacje o aktualnym Cenniku Usług Abonent może uzyskać poprzez BOK, wBOK lub na stronie internetowej MAXNET.
3. Zmiany Cenników Usług dokonywane są w trybie określonym w Prawie Telekomunikacyjnym i nie wymagają zmiany umowy.
4. MAXNET uwzględniając rynkowy poziom popytu i podaży na usługi telekomunikacyjne może udzielać opustów w opłatach, bonifikat i rabatów od wyliczonych należności za poszczególne usługi telekomunikacyjne. Wysokość opustów, bonifikat i rabatów będzie określona w indywidualnych umowach zawieranych z Abonentami lub w publicznie ogłoszonej ofercie bądź ofertach specjalnych.
§ 17 1. Abonent jest zobowiązany regulować terminowo opłaty związane ze świadczonymi usługami zamówionymi oraz wykonanymi na jego rzecz przez MAXNET, według cen i zasad określonych w Cenniku Usług.
2. Wykonane usługi telekomunikacyjne rozliczane są przez MAXNET w Okresie Rozliczeniowym.
3. Należność za usługi telekomunikacyjne jest płatna w terminie wskazanym w fakturze VAT, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.
4. W zakresie występujących możliwości technicznych, po wyrażeniu zgody przez Abonenta wystawiane przez MAXNET faktury VAT mogą być przesyłane w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Abonent jest zobowiązany uregulować należność na rachunek bankowy MAXNET wskazany na fakturze VAT. Za dzień zapłaty faktury VAT uważa się dzień uznania rachunku bankowego MAXNET.
6. Podstawą rozliczeń pomiędzy Dostawcą Usług a Abonentem za wykonane przez MAXNET usługi jest faktura VAT, wystawiana za Okres Rozliczeniowy, chyba że umowa z Abonentem stanowi inaczej.
7. Dostawca Usług może pobierać płatności za usługi w inny sposób w szczególności przez udostępnienie sprzedaży elektronicznych jednostek zasilających, oferowanych przez MAXNET lub podmioty współpracujące. Opłata za te usługi może być pobierana na zasadzie przedpłaty.
8. Opłaty za dostęp i użycie treści lub zasobów udostępnionych w sieci Internet a także opłaty za usługi i towary nabyte za pomocą dostępu do zasobów i treści, mogą być pobierane przez Dostawcę Usług lub dostawcę zasobów i treści, na podstawie umowy, oferty lub przez dokonanie czynności faktycznych, za pomocą oprogramowania lub Abonenckich Urządzeń Dostępowych.
9. Opłaty za usługi jednorazowe lub niemające charakteru stałego wykonane na zlecenie Abonenta rozliczane będą fakturą VAT wystawioną po wykonaniu usług.
10. W razie nieotrzymania faktury VAT w terminie, w którym faktura ta była zwykle Abonentowi doręczana, Abonent powinien zawiadomić o tym niezwłocznie MAXNET, jednak nie później niż do końca miesiąca następującego po Okresie Rozliczeniowym, którego faktura VAT dotyczy.
11. W sytuacjach wyjątkowych, związanych z błędami systemu rozliczeniowego lub innych niezależnych od Dostawcy Usług, MAXNET zastrzega sobie prawo, bez dodatkowego powiadomienia, doliczenia do faktury VAT za bieżący Okres Rozliczeniowy opłat za usługi, które nie zostały uwzględnione na fakturach VAT wystawionych za poprzednie okresy rozliczeniowe.
§ 18 1. Jeżeli opłaty nie zostały uiszczone w terminie, MAXNET wezwie Abonenta do zapłaty, określając dodatkowy termin zapłaty.
2. Abonentowi, który nie wniesie opłat za zrealizowane usługi w terminie określonym na fakturze VAT, lub gdy nie uznano reklamacji mogą zostać naliczone ustawowe odsetki za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku, gdy Abonent opóźnia płatność należności za wykonanie usług przez co najmniej jeden Okres Rozliczeniowy, po uprzednim wezwaniu do uregulowania przeterminowanej należności, MAXNET ma prawo podjąć działania mające na celu odzyskanie należności. W tym celu MAXNET może Zawiesić świadczenie usług.
4. Abonament i Dodatkowe Opłaty Stałe, są naliczane i podlegają zapłacie także w przypadku przerwy w świadczeniu usług, jeżeli jej przyczyną jest:
4.1 uszkodzenie Abonenckiego Urządzenia Dostępowego będącego własnością Abonenta;
4.2 uszkodzenie, wyłączenie, niepoprawna konfiguracja, itp. urządzeń po stronie Abonenta będących jego własnością.
5. Zgłoszenie reklamacji zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania spornej należności, do czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację przez MAXNET o ile wszystkie inne wymagalne zapłaty są przez Abonenta uregulowane.
ROZDZIAŁ 7 Reklamacje
§ 19
1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacją jest zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie lub inną należność w związku z:
2.1 niedotrzymaniem z winy MAXNET terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, określonego w umowie zawartej z Abonentem;
2.2 niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi;
2.3 nieprawidłowym obliczeniem należności z tytułu świadczenia usługi.
3. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, telefonicznie, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków technicznych, które pozwalają na identyfikację Abonenta. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w BOK upoważniona osoba reprezentująca MAXNET przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.
4. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
4.1 imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Abonenta;
4.2 przedmiot reklamacji ze wskazaniem rodzaju niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, Okresu Rozliczeniowego, którego usługa dotyczy oraz okoliczności uzasadniających reklamację;
4.3 datę zawarcia umowy i datę rozpoczęcia świadczenia usługi w przypadku wniesienia reklamacji z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia usługi;
4.4 określenie kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku żądania ich wypłaty;
4.5 numer konta bankowego lub adres do wypłaty odszkodowania lub innej należności lub wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności, dyspozycję co do sposobu wypłaty odszkodowania lub innej należności Abonent może złożyć najpóźniej w chwili składania reklamacji;
4.6 datę i podpis reklamującego w przypadku wniesienia reklamacji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
5. Jeżeli reklamacja nie zawiera informacji podanych w § 19 ust. 4, przez co jej rozpatrzenie staje się niemożliwe, Abonent jest zawiadamiany pisemnie o konieczności jej uzupełnienia w terminie 7 dni od wezwania przez MAXNET. Nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
6. Jeśli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w § 19 ust. 4 pkt. 4, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości MAXNET rozpatrując reklamację traktuje ją tak, jakby kwota ta była określona.
7. Reklamację można wnosić w terminie 12 miesięcy od końca Okresu Rozliczeniowego, w którym zaistniało zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji, lub otrzymano faktury VAT, których dotyczy reklamacja. Reklamację złożoną po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym MAXNET niezwłocznie powiadamia Abonenta.
8. MAXNET jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. MAXNET jest zobowiązany potwierdzić reklamację przyjętą korespondencyjnie lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w terminie 14 dni w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu i numeru telefonu jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację chyba że odpowiedzi udzielono w terminie 14 dni. Reklamacja nie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania staje się reklamacja uznaną.
9. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę otrzymania pisma przez MAXNET albo dzień jej zgłoszenia w BOK lub w wBOK.
10. MAXNET udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź na reklamacje powinna zawierać:
10.1 nazwę jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację;
10.2 powołanie podstawy prawnej;
10.3 rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji, w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
10.4 pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
10.5 podpis upoważnionego pracownika reprezentującego MAXNET, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska służbowego.
11. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczone Abonentowi przesyłką poleconą.
12. W przypadku uznania reklamacji MAXNET zobowiązany jest zwrócić Abonentowi nienależnie pobrane opłaty. Zwrot nienależnie pobranych opłat następuje poprzez zaliczenie kwot należnych Abonentowi w wyniku uznanej reklamacji:
12.1 w przypadku posiadania przez Abonenta bieżących należności płatniczych wobec MAXNET – na poczet tych należności;
12.2 w przypadku posiadania przez Abonenta zaległych należności płatniczych wobec MAXNET – na poczet tych należności;
12.3 na pisemny wniosek Abonenta – na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania / siedziby Abonenta;
12.4 na poczet przyszłych należności, jeżeli brak dyspozycji Abonenta lub nie zachodzą okoliczności wymienione w 12.1 i 12.2.
13. Wszystkie sprawy sporne Strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo Sądowi powszechnemu. W przypadku, gdy stroną umowy jest Konsument, sprawy sporne mogą być poddane rozstrzygnięciu przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (postępowanie mediacyjne) lub przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
14. Szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. Nr 226,poz. 2291).
ROZDZIAŁ 8 Postanowienia końcowe
§ 20 1. MAXNET zapewnia przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej w zakresie określonym w Prawie Telekomunikacyjnym.
2. MAXNET jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe zawarte w umowie i przekazane w trakcie wykonywania umowy będą przetwarzane w celu wykonywania umowy a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez MAXNET.
3. MAXNET przetwarza dane transmisyjne oraz inne dane dotyczące Abonenta w celu przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, naliczania opłat oraz rozpatrywania reklamacji. Zakres przetwarzanych danych transmisyjnych obejmuje dane niezbędne do: zestawienia połączenia lub transmisji komunikatów, identyfikacji abonentów, identyfikacji zakończeń sieci i urządzeń końcowych, ustalenia należności za zrealizowane usługi, a także inne informacje w zależności od rodzaju sieci i usługi. 4. Dane transmisyjne oraz dane o Abonentach (w tym dane osobowe) przetwarzane są przez MAXNET i podmioty wchodzące w skład MAXNET, podmioty powiązane kapitałowo oraz podmioty współpracujące m.in. w zakresie sprzedaży, obsługi Klienta, archiwizacji i wprowadzania danych w czasie obowiązywania umowy oraz w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań na podstawie obowiązujących przepisów. Abonent ma prawo wglądu do danych i ich poprawiania.

§ 21 1. Czynności dotyczące zmiany lub nabywania usług MAXNET mogą być składane telefonicznie lub przez wBOK, po podaniu właściwego osobistego kodu identyfikacyjnego Abonenta (PIN). Usługi lub zmiany usług mogą być zlecane przez Abonenta drogą elektroniczną przez wskazaną w opisie usługi stronę internetową.
2. Kod identyfikacyjny Abonenta (PIN) nadaje MAXNET.
3. Zabezpieczenie kodu przed osobami trzecimi leży po stronie Abonenta, któremu umożliwia się zmianę kodu identyfikacyjnego (PIN).
4. W przypadku wątpliwości, co do tożsamości Abonenta lub, jeżeli nie dokonano autoryzacji za pomocą osobistego kodu identyfikującego (PIN), pracownik MAXNET ma prawo zażądać podania danych osobowych lub innych informacji koniecznych do weryfikacji.
5. Po prawidłowej weryfikacji MAXNET uznaje, że zmiana lub nabycie usług zostało zamówione przez Abonenta są wiążące i wywołują zobowiązania Abonenta, stosownie do Cennika Usług, w związku z tym MAXNET bezwarunkowo przystępuje do wykonania Zamówienia zgodnie ze zgłoszoną dyspozycją.
6. O zakresie czynności możliwych do wykonania drogą telefoniczną decyduje MAXNET.
7. W celu udokumentowania dyspozycji wykonywanych telefonicznie, wszystkie rozmowy z Abonentami i Klientami mogą być nagrywane i archiwizowane.
8. Abonent ma prawo złożenia pisemnego oświadczenia o zakazie przyjmowania jego dyspozycji w formie telefonicznej.
§ 22 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Prawa Telekomunikacyjnego wraz z przepisami wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym i nie wymagają zmiany umowy.
§ 23 1. O zmianach Regulaminu lub Cennika Usług Abonent zostanie poinformowany w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez wBOK (wiadomości administracyjne) z wyprzedzeniem co najmniej jednego Okresu Rozliczeniowego przed terminem wprowadzenia tych zmian w życie.
2. Jeżeli w okresie, na który została zawarta umowa, MAXNET podwyższy ceny świadczonych przez siebie usług, z których Abonent korzystał, bądź też dokona zmiany regulaminu, Abonent ma prawo rozwiązać umowę, składając pisemne Dostawca Usług oświadczenie o rozwiązaniu umowy, z powodu braku akceptacji zmian Regulaminu lub cen, w terminie do dnia wskazanego w piśmie informującym o podwyższeniu cen lub zmianie regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta we wskazanym terminie oznacza akceptację zmian i kontynuowanie umowy.
3. Aktualny tekst Regulaminu i Cennika dostępne są na stronie Dostawcy Usług (http://maxnet.66.pl) w wBOK oraz w BOK. § 24 1. Traci moc „Regulamin świadczenia usługi dostępu w sieci MAXNET”, który obowiązywał od 1 sierpnia 2006 r. § 25 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2009 r.