Regulamin promocji „Przyspiesz z Nami w 5G 2”

 
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Przyspiesz z Nami w 5G 2”, zwanej dalej Promocją, jest MAXNET Zbigniew Czernecki z siedzibą w Żarach przy ul. Pionierów 3, zwanym dalej MAXNET.
2. Promocja dotyczy umów podpisanych oraz zmienionych na warunkach Promocji w okresie od dnia 1 września 2013 r. do dnia jej odwołania.
3. MAXNET zastrzega sobie możliwość zakończenia obowiązywania Promocji w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Zakończenie obowiązywania Promocji przed upływem terminu jej wycofania ze sprzedaży pozostaje bez wpływu na uprzednio zawarte umowy na warunkach niniejszej Promocji.
4. Obszar oraz liczba łączy objętych Promocją są ograniczone. Szczegółowa specyfikacją obszaru objętego Promocją dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta pod numerem +48 68 363 88 83. Dostępność Promocji jest ograniczona możliwościami technicznymi MAXNET. Realizacja umowy zawartej w ramach Promocji jest możliwa wyłącznie w przypadku posiadania technicznych możliwości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej usługi internetowej) we wskazanej lokalizacji.  Każdorazowo przed podpisaniem umowy, ustalane są: możliwości i warunki wykonania instalacji oraz podłączenia do sieci na podstawie indywidualnej wizji lokalnej warunki finansowe umowy w zależności od typu, sposobu i możliwości montażu urządzeń w danej lokalizacji. Operator może odmówić świadczenia usługi, jeśli nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej jakości usługi w lokalizacji Abonenta.
5. Promocja skierowana jest do:
5.1 Osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy albo posiadających tytuł prawny do lokalu, w którym świadczona będzie usługa na terenie objętym Promocją, z zastrzeżeniem § 1 pkt 6.
5.2 nowych klientów, którzy nie byli Abonentami MAXNET w dniu 1 września 2013 r.;
5.3 Abonentów MAXNET, którzy korzystają z usług na podstawie umowy na czas nieoznaczony;
5.4 Abonentów MAXNET, którzy korzystają z usług na podstawie umowy na czas oznaczony i do zakończenia umowy pozostało im nie więcej niż 6 miesięcy.
6. Promocja nie dotyczy: Abonentów, z którymi MAXNET rozwiązał uprzednio umowę o świadczenie usług, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania należności związanych ze świadczonymi przez MAXNET usługami telekomunikacyjnymi.
7. Warunkiem skorzystania z Promocji jest posiadanie (lub uruchomienie i posiadanie) w Okresie Obowiązywania Promocji Abonenckiego Urządzenia Dostępowego i/lub usługi internetowej w opcji dostępnej w Promocji.
8. Promocja dotyczy usługi internetowej w następujących opcjach: Internet Pakiet 5, Internet Pakiet 6, Internet Pakiet 8, Internet Pakiet 8, Internet Pakiet 10, Internet Pakiet 15 i Internet Pakiet 20.
9. Okres obowiązywania Promocji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy. Wyboru okresu dokonuje Abonent na umowie lub aneksie, bez możliwości późniejszej zmiany.
10. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami oferowanymi przez MAXNET dla usług internetowych, chyba ze regulamin odrębnej promocji stanowi inaczej. 11. Przystępując do Promocji Abonent może skorzystać jedynie z opcji taryfowych oferowanych w wybranym przez Abonenta polu taryfy telekomunikacyjnej wskazanej w Promocji. 
 
§ 2 Przystąpienie do Promocji
1. Za Abonenta biorącego udział w Promocji uważa się Abonenta, który przy spełnieniu warunków określonych w § 1 pkt 7 i pkt 8: podpisze umowę o świadczenie usługi internetowej na warunkach niniejszej Promocji; zmieni aneksem umowę poprzez nabycie (zmianę) oferowanej w Promocji usługi internetowej na warunkach niniejszej Promocji; i zobowiąże sie do nierozwiązywania zawartej/zmienionej umowy przez wybrany okres zgodnie z § 1 pkt 9 (12, 24 lub 36 miesięcy), liczony od dnia uruchomienia Promocji.
2. Warunkiem uruchomienia usługi internetowej nabywanej w Promocji: - dla Abonentów jest odebranie przez Abonenta ID i PINu oraz posiadanie i zainstalowanie oprogramowania logującego do sieci (tzw. Klient PPPoE), - dla Abonentów nieposiadających usługi internetowej jest posiadanie (lub uruchomienie i posiadanie) Abonenckiego Urządzenia Dostępowego sprzedawanych przez MAXNET lub nabytych we własnym zakresie, oraz odbiór ID i PINu oraz posiadanie i zainstalowanie oprogramowania logującego do sieci (tzw. Klient PPPoE) 
 
§ 3 Warunki specjalne i uprawnienia Abonenta
1. Jeżeli Abonent spełnia warunki uczestnictwa w Promocji i zawrze lub zmieni umowę na warunkach podanych w § 2 pkt 1, to MAXNET zobowiązuje się do zaoferowania w ramach Promocji w okresie jej obowiązywania (12, 24 lub 36 miesięcy): - obniżenia opłaty za uzyskanie dostępu do usługi internetowej (aktywacja) z 299 zł na 1,22 zł, - obniżenia opłaty abonamentowej za usługę internetową. w zamian za zobowiązanie Abonenta do nierozwiązywania umowy odpowiednio przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy. 2. MAXNET zobowiązuje się do obniżenia cen, o których mowa w § 3 pkt 1 o wysokość specjalnego rabatu cenowego (zwanego dalej Rabatem Promocyjnym) na opłacie za uzyskanie dostępu do usług i/lub na opłatach miesięcznych za usługi internetowe, względem Cennika obowiązującego w dniu podpisania umowy lub aneksu przez Okres Obowiązywania Promocji. Wysokość Rabatu Promocyjnego dla Abonenta przystępującego do Promocji wynosi odpowiednio: 55 zł miesięcznie przy zawarciu umowy na okres 12 miesięcy, 70 zł miesięcznie przy zawarciu umowy na okres 24 miesięcy, 80 zł miesięcznie przy zawarciu umowy na okres 36 miesięcy.
3. Za pozostałe usługi Abonent ponosił będzie opłaty zgodnie z odpowiednimi Cennikami usług. Zmiany Cenników dokonywane są w trybie określonym w art. 61 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i nie wymagają zmiany umowy.
4. Przystąpienie do Promocji przez Abonenta dotychczas korzystającego z usługi MAX1024, MAX1536, MAX2048, Podstawowy MAX, Podstawowy Plus, Rodzinny MAX, Rodzinny Plus, Komfortowy LAN, Prestiżowy LAN, Pakiet 4, pakiet 8 i Pakiet 16 oznacza dla Abonenta utratę dotychczasowo posiadanych korzyści i bonusów wynikających z posiadania umowy na dana usługę.
5. W wyniku zmiany umowy lub aneksu przez Abonenta skutkującej zaprzestaniem świadczenia usługi internetowej na warunkach niniejszej Promocji, Abonent może skorzystać wyłącznie z oferty według cenników obowiązujących na dzień dokonania zmiany umowy lub aneksu.
6. Po Okresie Obowiązywania Promocji Abonenta obowiązują ceny usług bez Rabatu Promocyjnego udzielonego w niniejszej Promocji, w wysokości określonej w aktualnym Cenniku, stosownie do świadczonych na rzecz Abonenta usług.
7. W Okresie Obowiązywania Promocji Abonent może dokonać zmiany opcji usługi internetowej (zmiany prędkości transmisji danych) objętej Promocją na inną dostępną w Promocji.
8. W Okresie Obowiązywania Promocji nie jest możliwe zawieszenie świadczonych usług na wniosek Abonenta.
9. W Okresie Obowiązywania Promocji na wniosek Abonenta możliwa jest zmiana lokalizacji usługi internetowej pod warunkiem posiadania przez MAXNET możliwości prawidłowego świadczenia usług w nowej lokalizacji.
10. Dopuszczalne jest przejecie uprawnień do usług oferowanych na warunkach niniejszej Promocji w wyniku cesji Umowy. Cesjonariusz przejmuje zobowiązania wynikające z Promocji do końca okresu wynikającego z Umowy będącej przedmiotem cesji. Cesjonariusz musi spełniać warunki przystąpienia do Promocji.
11. Abonent w ramach Promocji „Przyspiesz z Nami w 5G 2” w Pakietach Internet Pakiet 5, Internet Pakiet 6, Internet Pakiet 8, Internet Pakiet 10, Internet Pakiet 15 oraz Internet Pakiet 20 może rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów w trzech pierwszych miesiącach od daty zawarcia umowy przy umowie na 36 miesięcy, lub w dwóch pierwszych miesiącach dla umów na 24 miesiące,  z zachowaniem 30-to dniowego okresu wypowiedzenia. Pozostałe pakiety zostają bez zmian i ten zapis ich nie dotyczy.

12. Po ustaniu okresu promocyjnego w przypadku niewypowiedzenia przez klienta umowy przechodzi ona w czas nieokreślony. Wypowiedzenie jej możliwe jest z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 4 Zobowiązania

1. W przypadku rozwiązania przez Abonenta umowy zawartej na warunkach niniejszej Promocji, lub dokonania przez Abonenta zmiany skutkującej zakończeniem świadczenia usługi internetowej na warunkach niniejszej Promocji, lub rozwiązania przez MAXNET umowy lub zmiany umowy skutkującej zakończeniem świadczenia usługi internetowej na warunkach niniejszej Promocji, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania przez Abonenta należności związanych ze świadczonymi przez MAXNET usługami telekomunikacyjnymi, w Okresie Obowiązywania Promocji wskazanym w § 1 pkt 9, MAXNET ma prawo żądać od Abonenta zapłaty opłaty wyrównawczej równej udzielonym Rabatom Promocyjnym pomniejszonym o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

2. Abonent zobowiązuje się do zapłaty opłaty wyrównawczej w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przez MAXNET. 
 
§ 5 Postanowienia Końcowe

1. Usługi telekomunikacyjne świadczone są przez MAXNET na podstawie „Regulaminu świadczenia transmisji danych i usług internetowych w sieci MAXNET” przez MAXNET Zbigniew Czernecki z siedzibą w Żarach przy ul. Pionierów 3.