Reg.Przyspiesz z Nami w 5G3

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Dostawca Usług zobowiązuje się świadczyć Abonentowi usługi telekomunikacyjne zgodnie z treścią niniejszej umowy oraz zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług transmisji danych i usług internetowych w sieci MAXNET” przez MAXNET Zbigniew Czernecki z siedzibą w Żarach stosownie do świadczonych na rzecz Abonenta usług, zwanych w dalszej części umowy Regulaminami oraz jeśli umowę zawarto w ramach promocji lub oferty specjalnej, zgodnie z regulaminem tej promocji/oferty oraz innymi cennikami Dostawcy Usług stosownie do świadczonych na rzecz Abonenta usług, zwanych w dalszej części umowy Cennikami.
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi transmisji danych, w tym stałego dostępu do sieci Internet, stosownie do wyboru w punkcie A umowy. 3. Właściwości usług opisane są w stosownych Cennikach lub dodatkowych materiałach informacyjnych lub na stronie internetowej Dostawcy Usług. MAXNET świadczy usługi o jakości zgodnej z europejskimi standardami telekomunikacyjnymi, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Podczas uzyskiwania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów jakość świadczonych usług może być inna niż w sieci Dostawcy Usług. MAXNET świadczy usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych oraz aktualnie obowiązujących norm prawnych.
4. Abonent ponosił będzie opłaty przewidziane w Cennikach, stosownie do świadczonych na rzecz Abonenta usług, chyba że regulamin promocji/oferty specjalnej stanowi inaczej.

§ 2 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Umowa lub zmiana umowy skutkująca nabyciem Usług MAXNET może zostać wykonana pod następującymi warunkami:
1.1 istnienia możliwości technicznych uruchomienia usługi w chwili instalacji łącza u Abonenta;
1.2 umożliwienia przez Abonenta wykonania instalacji w terminie przewidzianym w umowie, aneksie lub Zamówieniu.
1.3 uzyskania w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy odpowiednich pozwoleń na wykonanie instalacji.
2. Do skorzystania z Usług Sieci MAXNET, o ile przewiduje to umowa, konieczny jest:
2.1 odbiór lub przyjęcie przez Abonenta ID oraz PINu dostępowego zapisanego w umowie, aneksie lub Zamówieniu;
2.2 posiadanie, zakup lub przyjęcie przez Abonenta Abonenckiego Urządzenia Dostępowego lub podobnego, zestawu urządzeń i/lub oprogramowania, które Abonent użyje lub zainstaluje samodzielnie w celu uruchomienia usługi.
3. Abonent jest zobowiązany zapewnić stałe zasilanie elektryczne Abonenckiego Urządzenia Dostępowego zainstalowanego w lokalu Abonenta. Brak zasilania jest równoznaczny z brakiem dostępu do usług, za który Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3 OPŁATY

1. Z tytułu uruchomienia i świadczenia usług Abonent ponosił będzie opłaty przewidziane w stosownych Cennikach, odpowiednio do świadczonych na jego rzecz usług. Abonent oświadcza, że przyjął do wiadomości i akceptuje ceny usług telekomunikacyjnych i warunki ich świadczenia, określone w niniejszej umowie oraz w Regulaminach i Cennikach, obowiązujących u Dostawcy usług w dniu podpisania umowy, oraz że Regulaminy i Cenniki zostały mu doręczona przed zawarciem umowy, zapoznał się z ich treścią i wyraża zgodę na ich włączenie do umowy.
2. Informacje o aktualnym Cenniku Usług Abonent może uzyskać poprzez BOK, wBOK lub na stronie internetowej MAXNET https://maxnet.66.pl.
3. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia, przy czym składniki opłat, jeżeli występują dla zamówionych usług, obliczone będą dla pierwszego miesiąca świadczenia usługi proporcjonalnie, licząc od dnia instalacji u Abonenta. Ze względów technicznych usługi będące przedmiotem umowy mogą być uruchomione w sposób niejednoczesny.
4. Okres rozliczeniowy stanowi umowny okres, za który wystawiana jest faktura VAT za wykonane usługi telekomunikacyjne, wskazany przez Dostawcę usług na fakturze.
5.W przypadku usługi internetowej, naliczanie opłat abonamentowych (stałych opłat miesięcznych) rozpoczyna się z chwilą wykonania instalacji łącza u Abonenta, a w przypadku samo-instalacji z chwilą aktywacji Abonenta w systemie informatycznym Dostawcy Usług.
6. Dostawca usług ma prawo do naliczenia Abonentowi rzeczywistych kosztów windykacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 4 ZMIANA UMOWY

1. Zmiany lub uzupełnienia umowy, a w szczególności zmiany rodzaju i parametrów usług, mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą telefonu i Internetu. O zakresie czynności możliwych do przeprowadzenia tym sposobem decyduje Dostawca Usług. Pozostałe czynności modyfikujące umowę wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Realizacja usług lub wnioskowana przez Abonenta ich modyfikacja odbywa się pod warunkiem istnienia możliwości technicznych Dostawcy Usług.
2. Dokonanie modyfikacji usług oraz korzystanie ze zmodyfikowanych usług może podlegać opłacie podanej w Cennikach.

§ 5 REKLAMACJA

1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacją jest zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie lub inną należność w związku z:
1.1 niedotrzymaniem z winy MAXNET terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, określonego w umowie zawartej z Abonentem;
1.2 niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi;
1.3 nieprawidłowym obliczeniem należności z tytułu świadczenia usługi.
2. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, telefonicznie, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków technicznych, które pozwalają na identyfikację Abonenta. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w BOK upoważniona osoba reprezentująca MAXNET przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.
3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
3.1 imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Abonenta;
3.2 przedmiot reklamacji ze wskazaniem rodzaju niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, Okresu Rozliczeniowego, którego usługa dotyczy oraz okoliczności uzasadniających reklamację;
3.3 datę zawarcia umowy i datę rozpoczęcia świadczenia usługi w przypadku wniesienia reklamacji z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia usługi; 3.4 określenie kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku żądania ich wypłaty;
3.5 numer konta bankowego lub adres do wypłaty odszkodowania lub innej należności lub wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności, dyspozycję co do sposobu wypłaty odszkodowania lub innej należności Abonent może złożyć najpóźniej w chwili składania reklamacji;
3.6 datę i podpis reklamującego w przypadku wniesienia reklamacji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
4. Jeżeli reklamacja nie zawiera informacji podanych w § 5 ust. 3, przez co jej rozpatrzenie staje się niemożliwe, Abonent jest zawiadamiany pisemnie o konieczności jej uzupełnienia w terminie 14 dni od wezwania przez MAXNET. Nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
5. Jeśli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt. 4, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości MAXNET rozpatrując reklamację traktuje ją tak, jakby kwota ta była określona.
6. Reklamację można wnosić w terminie 12 miesięcy od końca Okresu Rozliczeniowego, w którym zaistniało zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji, lub otrzymano faktury VAT, których dotyczy reklamacja. Reklamację złożoną po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym MAXNET niezwłocznie powiadamia Abonenta.
 

7. MAXNET je st zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. MAXNET jest zobowiązany potwierdzić reklamację przyjętą korespondencyjnie lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w terminie 14 dni w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu i numeru telefonu jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację chyba że odpowiedzi udzielono w terminie 14 dni. Reklamacja nie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania staje się reklamacja uznaną.
8. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę otrzymania pisma przez MAXNET albo dzień jej zgłoszenia w BOK lub wBOK.
9. MAXNET udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź na reklamacje powinna zawierać:
9.1 nazwę jednostek i organizacyjnej rozpatrującej reklamację;
9.2 powołanie podstawy prawnej;
9.3 rozstrzygnięcie o uznaniu lub od mowie uznania reklamacji, w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
9.4 pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
9.5 podpis upoważnionego pracownika reprezentującego MAXNET, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska służbowego.
10. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczone Abonentowi przesyłką poleconą.
11. W przypadku uznania reklamacji MAXNET zobowiązany jest zwrócić Abonentowi nienależnie pobrane opłaty. Zwrot nienależnie pobranych opłat następuje poprzez zaliczenie kwot należnych Abonentowi w wyniku uznanej reklamacji.
11.1 w przypadku posiadania przez Abonenta bieżących należności płatniczych wobec MAXNET – na poczet tych należności;
11.2 w przypadku posiadania przez Abonenta zaległych należności płatniczych wobec MAXNET – na poczet tych należności;
11.3 na pisemny wniosek Abonenta – na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania / siedziby Abonenta; 11.4 na poczet przyszłych należności, jeżeli brak dyspozycji Abonenta lub nie zachodzą okoliczności wymienione w § 5 pkt 11.1 i 11.2.

§ 6 CZAS TRWANIA UMOWY I ZASADY JEJ PRZEDŁUŻANIA

1. W związku z przyznaniem przez Dostawcę usług ulgi w opłatach za usługi, Abonent zobowiązuje się do nierozwiązywania umowy przez okres wskazany w umowie i/lub w regulaminie promocji/oferty specjalnej.
2. Po zakończeniu okresu, o którym mowa w § 6 pkt 1, Umowa przedłuży się na czas nieokreślony z ceną z ostatniego miesiąca przed przedłużeniem. Abonent może zdecydować, aby Umowa nie przedłużała się. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie do BOK z wyprzedzeniem co najmniej jednego pełnego okresu rozliczeniowego przed upływem czasu trwania umowy.
3. MAXNET zastrzega sobie uprawnienie do nieprzedłużenia Umowy. Poinformujemy Państwa o tej decyzji z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 7 ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANI E UMOWY

1. U mowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona przez Abonenta w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych, w każdym czasie, z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia, przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, doręczonego do BOK lub przesłanego na adres Dostawcy Usług. Bieg okresu wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania przez Dostawcę Usług powyższego oświadczenia.
2. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona przez Dostawcę Usług w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych w każdym czasie, z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia,przez złożenie oświadczenia Abonentowi w formie pisemnej, zawierającego przyczynę rozwiązania umowy.
3. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych, w dowolnym czasie za zgodą obu stron.
4. W okresie wypowiedzenia umowy Dostawca Usług pobiera należne opłaty w tym Abonament zgodnie z obowiązującymi Cennikami Usług.
5. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona przez Dostawcę Usług w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych, jeżeli Abonent żąda zmiany lokalizacji, w której usługa ma być świadczona, a Dostawca Usług nie może świadczyć usługi w danej lokalizacji ze względu na brak możliwości technicznych.
6. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana przez Dostawcę Usług w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
6.1 nieuregulowania przez Abonenta zaległych opłat za usługi telekomunikacyjne, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni;
6.2 nieusunięcia przez Abonenta przyczyn Zatrzymania świadczenia usług z przyczyn określonych w Regulaminie po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do ich usunięcia;
6.3 utraty tytułu prawnego do lokalu – z chwilą uzyskania przez MAXNET informacji o tym fakcie;
6.4 ustania bytu osoby prawnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej będącej Abonentem – z chwilą uzyskania przez Dostawcę Usług informacji o tym fakcie;
6.5 udostępniania usług objętych umową innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody Dostawcy Usług;
6.6 innego naruszenia przez Abonenta postanowień niniejszego Regulaminu, działania na szkodę Dostawcy Usług lub korzystania z usług niezgodnie z prawem lub umową.
7. W przypadku rozwiązania umowy przez Dostawcę Usług z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania przez Abonenta należności związanych ze świadczonymi przez MAXNET usługami telekomunikacyjnymi, Abonent zobowiązuje się zapłacić opłatę wyrównawczą, równą całkowitej przyznanej Abonentowi ulgi określonej w umowie lub regulaminie promocji/oferty specjalnej. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty wyrównawczej w terminie wskazanym na odpowiednim dokumencie finansowym wystawionym przez Dostawcę Usług.
8. Dostawca Usług może wy powiedzieć umowę o świadczenie usług w każ dym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania w razie:
8.1 utraty przez Dostawcę Usług wymaganych prawem uprawnień, zezwoleń lub pozwoleń co powoduje, że dalsze świadczenie usług jest niemożliwe;
8.2 wszczęcia wobec Abonenta postępowania układowego, likwidacyjnego, upadłościowego lub egzekucyjnego;
8.3 zaistnienia s iły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Dostawcy Usług, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie usług.
9. Umowa o świadczenie usług wygasa w przypadku uzyskania przez Dostawcę Usług udokumentowanej informacji o śmierci Abonenta.
10. W przypadkach określonych w §7 ust. 6.4 oraz § 7 ust. 9 Dostawca Usług umożliwi zawarcie nowej umowy osobom będącym następcami prawnymi Abonenta.

§ 8 DANE OSOBOWE I TRANSMISYJNE

1. W świetle przepisów MAXNET jest administratorem danych osobowych Abonenta. Dane osobowe zawarte w umowie i przekazane w trakcie wykonywania umowy będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Dostawcę Usług.
2. MAXNET przetwarza dane transmisyjne oraz inne dane dotyczące Abonenta w celu przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, naliczania opłat oraz rozpatrywania reklamacji. Zakres przetwarzanych danych transmisyjnych obejmuje dane niezbędne do: zestawienia połączenia lub transmisji komunikatów, identyfikacji abonentów i użytkowników końcowych, identyfikacji zakończeń sieci i urządzeń końcowych, ustalenia należności za zrealizowane usługi, a także inne informacje w zależności od rodzaju sieci i usługi.
3. Dane transmisyjne oraz dane o Abonentach (w tym dane osobowe) przetwarzane są przez MAXNET oraz podmioty współpracujące m.in. w zakresie sprzedaży, obsługi Klienta, archiwizacji i wprowadzania danych w czasie obowiązywania umowy oraz w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań na podstawie obowiązujących przepisów. Abonent ma prawo wglądu do danych i ich poprawiania. nowej umowy osobom będącym następcami prawnymi Abonenta.

§ 10 OBSŁUGA SERWISOWA

1. Zakres obsługi serwisowej Abonenta podczas obowiązywania umowy obejmuje wykonanie instalacji zakończenia sieci i jego uruchomienie, utrzymanie łącza abonenckiego, obsługę Abonenta w BOK lub w wBOK wraz z informowaniem o stanie indywidualnego konta abonenckiego (w tym o płatnościach), cenach, usługach i promocjach, a także działania związane z usuwaniem usterek i awarii, zamawianiem usług oraz telefonicznym przekazywaniem informacji niezbędnych do korzystania z usług oraz składanie reklamacji. Wysokość opłat za usługi serwisowe określają aktualne Cenniki.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Abonenta i jeden dla Dostawcy Usług wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część umowy.
2. Wszystkie sprawy sporne strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo Sądowi powszechnemu. W przypadku gdy stroną umowy jest Konsument, dalsze dochodzenie roszczeń może nastąpić w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
3. Abonent będący Konsumentem i zawierający niniejszą umowę poza lokalem Dostawcy Usług oświadcza, że przy zawieraniu umowy został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

Regulamin promocji „Przyspiesz z Nami w 5G 3”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Przyspiesz z Nami w 5G 3”, zwanej dalej Promocją, jest MAXNET Zbigniew Czernecki z siedzibą w Żarach przy ul. Pionierów 3, zwanym dalej MAXNET.
2. Promocja dotyczy umów podpisanych oraz zmienionych na warunkach Promocji w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia jej odwołania.
3. MAXNET zastrzega sobie możliwość zakończenia obowiązywania Promocji w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Zakończenie obowiązywania Promocji przed upływem terminu jej wycofania ze sprzedaży pozostaje bez wpływu na uprzednio zawarte umowy na warunkach niniejszej Promocji.
4. Obszar oraz liczba łączy objętych Promocją są ograniczone. Szczegółowa specyfikacją obszaru objętego Promocją dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta pod numerem +48 68 363 88 83. Dostępność Promocji jest ograniczona możliwościami technicznymi MAXNET. Realizacja umowy zawartej w ramach Promocji jest możliwa wyłącznie w przypadku posiadania technicznych możliwości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej usługi internetowej) we wskazanej lokalizacji. Każdorazowo przed podpisaniem umowy, ustalane są: możliwości i warunki wykonania instalacji oraz podłączenia do sieci na podstawie indywidualnej wizji lokalnej warunki finansowe umowy w zależności od typu, sposobu i możliwości montażu urządzeń w danej lokalizacji. Operator może odmówić świadczenia usługi, jeśli nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej jakości usługi w lokalizacji Abonenta.
5. Promocja skierowana na jest do:
5.1 Osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy albo posiadających tytuł prawny do lokalu, w którym świadczona będzie usługa na terenie objętym Promocją, z zastrzeżeniem § 1 pkt 6.
5.2 nowych klientów, którzy nie byli Abonentami MAXNET w dniu 1 września 2018 r .;
5.3 Abonentów MAXNET, którzy korzystają z usług na podstawie umowy na czas nieoznaczony;
5.4 Abonentów MAXNET, którzy korzystają z usług na podstawie umowy na czas oznaczony i do zakończenia umowy pozostało im nie więcej niż 6 miesięcy.
6. Promocja nie dotyczy: Abonentów, z którymi MAXNET rozwiązał uprzednio umowę o świadczenie usług, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania należności związanych ze świadczonymi przez MAXNET usługami telekomunikacyjnymi.
7. Warunkiem skorzystania z Promocji jest posiadanie (lub uruchomienie i po siadanie) w Okresie Obowiązywania Promocji Abonenckiego Urządzenia Dostępowego i/lub usługi internetowej w opcji dostępnej w Promocji.
8. Promocja dotyczy usługi internetowej w następujących opcjach: Internet Pakiet 20, Internet Pakiet 30, Internet Pakiet 40 i Internet Pakiet 40+.
9. Okres zobowiązywania Promocji wynosi 12, 24 lub 36 miesięcy. Wyboru okresu dokonuje Abonent na umowie lub aneksie, bez możliwości późniejszej zmiany.
10. Promocja nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami o ferowanymi przez MAXNET dla usług internetowych, chyba ze regulamin odrębnej promocji stanowi inaczej. 11. Przystępując do Promocji Abonent może skorzystać jedynie z opcji taryfowych oferowanych w wybranym przez Abonenta polu taryfy telekomunikacyjnej wskazanej w Promocji.

§ 2 Przystąpienie do Promocji

1. Za Abonenta biorącego udział w Promocji uważa się Abonenta, który przy spełnieniu warunków określonych w § 1 pkt 7 i pkt 8: podpisze umowę o świadczenie usługi internetowej na warunkach niniejszej Promocji; zmieni aneksem umowę poprzez nabycie (zmianę) oferowanej w Promocji usługi internetowej na warunkach niniejszej Promocji; i zobowiąże się do nierozwiązywania zawartej/ zmienionej umowy przez wybrany okres zgodnie z § 1 pkt 9 (12, 24 lub 36 miesięcy), liczony od dnia uruchomienia Promocji. 2. Warunkiem uruchomienia usługi internetowej nabywanej w Promocji: - dla Abonentów jest odebranie przez Abonenta ID i PINu oraz posiadanie i zainstalowanie oprogramowania logującego do sieci (tzw. Klient PPPoE), - dla Abonentów nieposiadających usługi internetowej jest posiadanie (lub uruchomienie i posiadanie) Abonenckiego Urządzenia Dostępowego sprzedawanych przez MAXNET lub nabytych we własnym zakresie, oraz odbiór ID i PINu oraz posiadanie i zainstalowanie oprogramowania logującego do sieci (tzw. Klient PPPoE)

§ 3 Warunki specjalne i uprawnienia Abonenta

1. Jeżeli Abonent spełnia warunki uczestnictwa w Promocji i zawrze lub zmieni umowę na warunkach podanych w § 2 pkt 1, to MAXNET zobowiązuje się do zaoferowania w ramach Promocji w okresie jej obowiązywania (12, 24 lub 36 miesięcy): - obniżenia opłaty za uzyskanie dostępu do usługi internetowej (aktywacja) z 299 zł na 1,22 zł, - obniżenia opłaty abonamentowej za usługę internetową; w zamian za zobowiązanie Abonenta do nierozwiązywania umowy odpowiednio przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy.
2. MAXNET zobowiązuje się do obniżenia cen, o których mowa w § 3 pkt 1 o wysokość specjalnego rabatu cenowego (zwanego dalej Rabatem Promocyjnym) na opłacie za uzyskanie dostępu do usług i/lub na opłatach miesięcznych za usługi internetowe, względem Cennika obowiązującego w dniu podpisania umowy lub aneksu przez Okres Obowiązywania Promocji. Wysokość Rabatu Promocyjnego dla Abonenta przystępującego do Promocji wynosi odpowiednio: 55 zł miesięcznie przy zawarciu umowy na okres 12 miesięcy, 65 zł miesięcznie przy zawarciu umowy na okres 24 miesięcy, 65 zł miesięcznie przy zawarciu umowy na okres 36 miesięcy.
3. Za pozostałe usługi Abonent ponosił będzie opłaty zgodnie z odpowiednimi Cennikami usług.
4. Przystąpienie do Promocji przez Abonenta dotychczas korzystającego z usług MAXNET objętych innymi promocjami (np. Przyspiesz z Nami w 5G 2) oznacza dla Abonenta utratę dotychczasowo posiadanych korzyści i bonusów wynikających z posiadania umowy na daną usługę.
5. W wyniku zmiany umowy lub aneksu przez Abonenta skutkującej zaprzestaniem świadczenia usługi internetowej na warunkach niniejszej Promocji, Abonent może skorzystać wyłącznie z oferty według cenników obowiązujących na dzień dokonania zmiany umowy lub aneksu.
6. Po Okresie Obowiązywania Promocji Abonenta obowiązują ceny usług bez Rabatu Promocyjnego udzielonego w niniejszej Promocji, w wysokości określonej w aktualnym Cenniku, stosownie do świadczonych na rzecz Abonenta usług.
7. W Okresie Obowiązywania Promocji Abonent może dokonać zmiany opcji usługi internetowej (zmiany prędkości transmisji danych) objętej Promocją na inną dostępną w Promocji.
8. W Okresie Obowiązywania Promocji nie jest możliwe zawieszenie świadczonych usług na wniosek Abonenta.
9. W Okresie Obowiązywania Promocji na wniosek Abonenta możliwa jest zmiana lokalizacji usługi internetowej pod warunkiem posiadania przez MAXNET możliwości prawidłowego świadczenia usług w nowej lokalizacji.
10. Dopuszczalne jest przejecie uprawnień do usług oferowanych na warunkach niniejszej Promocji w wyniku cesji Umowy. Cesjonariusz przejmuje zobowiązania wynikające z Promocji do końca okresu wynikającego z Umowy będącej przedmiotem cesji. Cesjonariusz musi spełniać warunki przystąpienia do Promocji.
11. Abonent w ramach Pro mocji „Przyspiesz z Nami w 5G 3” w Pakietach Internet Pakiet 20, Internet Pakiet 30, Internet Pakiet 40 oraz Internet Pakiet 40+ może rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów w trzech pierwszych miesiącach od daty zawarcia umowy przy umowie na 36 miesięcy, lub w dwóch pierwszych miesiącach dla umów na 24 miesiące, z zachowaniem 30-to dniowego okresu wypowiedzenia. Pozostałe pakiety zostają bez zmian i ten zapis ich nie dotyczy.
12. Po ustaniu okresu promocyjnego w przypadku niewypowiedzenia przez klienta umowy przechodzi ona w czas nieokreślony. Wypowiedzenie jej możliwe jest z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 4 Zobowiązania

1. W przypadku ro związania przez Abonenta umowy zawartej na warunkach niniejszej Promocji, lub dokonania przez Abonenta zmiany skutkującej zakończeniem świadczenia usługi internetowej na warunkach niniejszej Promocji, lub rozwiązania przez MAXNET umowy lub zmiany umowy skutkującej zakończeniem świadczenia usługi internetowej na warunkach niniejszej Promocji, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania przez Abonenta należności związanych ze świadczonymi przez MAXNET usługami telekomunikacyjnymi, w Okresie Obowiązywania Promocji wskazanym w § 1 pkt 9, MAXNET ma prawo żądać od Abonenta zapłaty opłaty wyrównawczej równej udzielonym Rabatom Promocyjnym pomniejszonym o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.
2. Abonent zobowiązuje się do zapłaty opłaty wyrównawczej w termini e wskazanym na fakturze wystawionej przez MAXNET.

§ 5 Postanowienia Końcowe

1. Usługi telekomunikacyjne świadczone są przez MAXNET na podstawie „Regulaminu świadczenia transmisji danych i usług internetowych w sieci MAXNET” przez MAXNET Zbigniew Czernecki z siedzibą w Żarach przy ul. Pionierów 3.