Reg.Przyspiesz z Nami w 5G3

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Dostawca Usług zobowiązuje się świadczyć Abonentowi usługi telekomunikacyjne zgodnie z treścią niniejszej umowy oraz zgodnie z „Regulaminem świadczenia usług transmisji danych i usług internetowych w sieci MAXNET” przez MAXNET Zbigniew Czernecki z siedzibą w Żarach stosownie do świadczonych na rzecz Abonenta usług, zwanych w dalszej części umowy Regulaminami oraz jeśli umowę zawarto w ramach promocji lub oferty specjalnej, zgodnie z regulaminem tej promocji/oferty oraz innymi cennikami Dostawcy Usług stosownie do świadczonych na rzecz Abonenta usług, zwanych w dalszej części umowy Cennikami.
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi transmisji danych, w tym stałego dostępu do sieci Internet, stosownie do wyboru w punkcie A umowy. 3. Właściwości usług opisane są w stosownych Cennikach lub dodatkowych materiałach informacyjnych lub na stronie internetowej Dostawcy Usług. MAXNET świadczy usługi o jakości zgodnej z europejskimi standardami telekomunikacyjnymi, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Podczas uzyskiwania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów jakość świadczonych usług może być inna niż w sieci Dostawcy Usług. MAXNET świadczy usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych oraz aktualnie obowiązujących norm prawnych.
4. Abonent ponosił będzie opłaty przewidziane w Cennikach, stosownie do świadczonych na rzecz Abonenta usług, chyba że regulamin promocji/oferty specjalnej stanowi inaczej.

§ 2 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Umowa lub zmiana umowy skutkująca nabyciem Usług MAXNET może zostać wykonana pod następującymi warunkami:
1.1 istnienia możliwości technicznych uruchomienia usługi w chwili instalacji łącza u Abonenta;
1.2 umożliwienia przez Abonenta wykonania instalacji w terminie przewidzianym w umowie, aneksie lub Zamówieniu.
1.3 uzyskania w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy odpowiednich pozwoleń na wykonanie instalacji.
2. Do skorzystania z Usług Sieci MAXNET, o ile przewiduje to umowa, konieczny jest:
2.1 odbiór lub przyjęcie przez Abonenta ID oraz PINu dostępowego zapisanego w umowie, aneksie lub Zamówieniu;
2.2 posiadanie, zakup lub przyjęcie przez Abonenta Abonenckiego Urządzenia Dostępowego lub podobnego, zestawu urządzeń i/lub oprogramowania, które Abonent użyje lub zainstaluje samodzielnie w celu uruchomienia usługi.
3. Abonent jest zobowiązany zapewnić stałe zasilanie elektryczne Abonenckiego Urządzenia Dostępowego zainstalowanego w lokalu Abonenta. Brak zasilania jest równoznaczny z brakiem dostępu do usług, za który Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3 OPŁATY

1. Z tytułu uruchomienia i świadczenia usług Abonent ponosił będzie opłaty przewidziane w stosownych Cennikach, odpowiednio do świadczonych na jego rzecz usług. Abonent oświadcza, że przyjął do wiadomości i akceptuje ceny usług telekomunikacyjnych i warunki ich świadczenia, określone w niniejszej umowie oraz w Regulaminach i Cennikach, obowiązujących u Dostawcy usług w dniu podpisania umowy, oraz że Regulaminy i Cenniki zostały mu doręczona przed zawarciem umowy, zapoznał się z ich treścią i wyraża zgodę na ich włączenie do umowy.
2. Informacje o aktualnym Cenniku Usług Abonent może uzyskać poprzez BOK, wBOK lub na stronie internetowej MAXNET https://maxnet.66.pl.
3. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia, przy czym składniki opłat, jeżeli występują dla zamówionych usług, obliczone będą dla pierwszego miesiąca świadczenia usługi proporcjonalnie, licząc od dnia instalacji u Abonenta. Ze względów technicznych usługi będące przedmiotem umowy mogą być uruchomione w sposób niejednoczesny.
4. Okres rozliczeniowy stanowi umowny okres, za który wystawiana jest faktura VAT za wykonane usługi telekomunikacyjne, wskazany przez Dostawcę usług na fakturze.
5.W przypadku usługi internetowej, naliczanie opłat abonamentowych (stałych opłat miesięcznych) rozpoczyna się z chwilą wykonania instalacji łącza u Abonenta, a w przypadku samo-instalacji z chwilą aktywacji Abonenta w systemie informatycznym Dostawcy Usług.
6. Dostawca usług ma prawo do naliczenia Abonentowi rzeczywistych kosztów windykacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 4 ZMIANA UMOWY

1. Zmiany lub uzupełnienia umowy, a w szczególności zmiany rodzaju i parametrów usług, mogą odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą telefonu i Internetu. O zakresie czynności możliwych do przeprowadzenia tym sposobem decyduje Dostawca Usług. Pozostałe czynności modyfikujące umowę wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Realizacja usług lub wnioskowana przez Abonenta ich modyfikacja odbywa się pod warunkiem istnienia możliwości technicznych Dostawcy Usług.
2. Dokonanie modyfikacji usług oraz korzystanie ze zmodyfikowanych usług może podlegać opłacie podanej w Cennikach.

§ 5 REKLAMACJA

1. Abonent ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacją jest zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie lub inną należność w związku z:
1.1 niedotrzymaniem z winy MAXNET terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, określonego w umowie zawartej z Abonentem;
1.2 niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi;
1.3 nieprawidłowym obliczeniem należności z tytułu świadczenia usługi.
2. Reklamacja może być wniesiona pisemnie, telefonicznie, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków technicznych, które pozwalają na identyfikację Abonenta. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w BOK upoważniona osoba reprezentująca MAXNET przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.
3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:
3.1 imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Abonenta;
3.2 przedmiot reklamacji ze wskazaniem rodzaju niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi, Okresu Rozliczeniowego, którego usługa dotyczy oraz okoliczności uzasadniających reklamację;
3.3 datę zawarcia umowy i datę rozpoczęcia świadczenia usługi w przypadku wniesienia reklamacji z tytułu niedotrzymania terminu uruchomienia usługi; 3.4 określenie kwoty odszkodowania lub innej należności – w przypadku żądania ich wypłaty;
3.5 numer konta bankowego lub adres do wypłaty odszkodowania lub innej należności lub wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności, dyspozycję co do sposobu wypłaty odszkodowania lub innej należności Abonent może złożyć najpóźniej w chwili składania reklamacji;
3.6 datę i podpis reklamującego w przypadku wniesienia reklamacji w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
4. Jeżeli reklamacja nie zawiera informacji podanych w § 5 ust. 3, przez co jej rozpatrzenie staje się niemożliwe, Abonent jest zawiadamiany pisemnie o konieczności jej uzupełnienia w terminie 14 dni od wezwania przez MAXNET. Nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
5. Jeśli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt. 4, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości MAXNET rozpatrując reklamację traktuje ją tak, jakby kwota ta była określona.
6. Reklamację można wnosić w terminie 12 miesięcy od końca Okresu Rozliczeniowego, w którym zaistniało zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji, lub otrzymano faktury VAT, których dotyczy reklamacja. Reklamację złożoną po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania, o czym MAXNET niezwłocznie powiadamia Abonenta.
 

7. MAXNET je st zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. MAXNET jest zobowiązany potwierdzić reklamację przyjętą korespondencyjnie lub przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, w terminie 14 dni w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu i numeru telefonu jednostki organizacyjnej rozpatrującej reklamację chyba że odpowiedzi udzielono w terminie 14 dni. Reklamacja nie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania staje się reklamacja uznaną.
8. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę otrzymania pisma przez MAXNET albo dzień jej zgłoszenia w BOK lub wBOK.
9. MAXNET udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź na reklamacje powinna zawierać:
9.1 nazwę jednostek i organizacyjnej rozpatrującej reklamację;
9.2 powołanie podstawy prawnej;
9.3 rozstrzygnięcie o uznaniu lub od mowie uznania reklamacji, w przypadku przyznania odszkodowania – określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; w przypadku zwrotu innej należności – określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
9.4 pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, a dodatkowo, w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
9.5 podpis upoważnionego pracownika reprezentującego MAXNET, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska służbowego.
10. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zostać doręczone Abonentowi przesyłką poleconą.
11. W przypadku uznania reklamacji MAXNET zobowiązany jest zwrócić Abonentowi nienależnie pobrane opłaty. Zwrot nienależnie pobranych opłat następuje poprzez zaliczenie kwot należnych Abonentowi w wyniku uznanej reklamacji.
11.1 w przypadku posiadania przez Abonenta bieżących należności płatniczych wobec MAXNET – na poczet tych należności;
11.2 w przypadku posiadania przez Abonenta zaległych należności płatniczych wobec MAXNET – na poczet tych należności;
11.3 na pisemny wniosek Abonenta – na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania / siedziby Abonenta; 11.4 na poczet przyszłych należności, jeżeli brak dyspozycji Abonenta lub nie zachodzą okoliczności wymienione w § 5 pkt 11.1 i 11.2.

§ 6 CZAS TRWANIA UMOWY I ZASADY JEJ PRZEDŁUŻANIA

1. W związku z przyznaniem przez Dostawcę usług ulgi w opłatach za usługi, Abonent zobowiązuje się do nierozwiązywania umowy przez okres wskazany w umowie i/lub w regulaminie promocji/oferty specjalnej.
2. Po zakończeniu okresu, o którym mowa w § 6 pkt 1, Umowa przedłuży się na czas nieokreślony z ceną z ostatniego miesiąca przed przedłużeniem. Abonent może zdecydować, aby Umowa nie przedłużała się. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie do BOK z wyprzedzeniem co najmniej jednego pełnego okresu rozliczeniowego przed upływem czasu trwania umowy.
3. MAXNET zastrzega sobie uprawnienie do nieprzedłużenia Umowy. Poinformujemy Państwa o tej decyzji z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 7 ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANI E UMOWY

1. U mowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona przez Abonenta w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych, w każdym czasie, z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia, przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, doręczonego do BOK lub przesłanego na adres Dostawcy Usług. Bieg okresu wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania przez Dostawcę Usług powyższego oświadczenia.
2. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona przez Dostawcę Usług w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych w każdym czasie, z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia,przez złożenie oświadczenia Abonentowi w formie pisemnej, zawierającego przyczynę rozwiązania umowy.
3. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych, w dowolnym czasie za zgodą obu stron.
4. W okresie wypowiedzenia umowy Dostawca Usług pobiera należne opłaty w tym Abonament zgodnie z obowiązującymi Cennikami Usług.
5. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana lub zmieniona przez Dostawcę Usług w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych, jeżeli Abonent żąda zmiany lokalizacji, w której usługa ma być świadczona, a Dostawca Usług nie może świadczyć usługi w danej lokalizacji ze względu na brak możliwości technicznych.
6. Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana przez Dostawcę Usług w sposób skutkujący zaprzestaniem świadczenia usług internetowych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
6.1 nieuregulowania przez Abonenta zaległych opłat za usługi telekomunikacyjne, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni;
6.2 nieusunięcia przez Abonenta przyczyn Zatrzymania świadczenia usług z przyczyn określonych w Regulaminie po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do ich usunięcia;
6.3 utraty tytułu prawnego do lokalu – z chwilą uzyskania przez MAXNET informacji o tym fakcie;
6.4 ustania bytu osoby prawnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej będącej Abonentem – z chwilą uzyskania przez Dostawcę Usług informacji o tym fakcie;
6.5 udostępniania usług objętych umową innym osobom w celu uzyskania korzyści majątkowych bez zgody Dostawcy Usług;
6.6 innego naruszenia przez Abonenta postanowień niniejszego Regulaminu, działania na szkodę Dostawcy Usług lub korzystania z usług niezgodnie z prawem lub umową.
7. W przypadku rozwiązania umowy przez Dostawcę Usług z przyczyn leżących po stronie Abonenta, w tym z powodu nieuregulowania przez Abonenta należności związanych ze świadczonymi przez MAXNET usługami telekomunikacyjnymi, Abonent zobowiązuje się zapłacić opłatę wyrównawczą, równą całkowitej przyznanej Abonentowi ulgi określonej w umowie lub regulaminie promocji/oferty specjalnej. Abonent będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty wyrównawczej w terminie wskazanym na odpowiednim dokumencie finansowym wystawionym przez Dostawcę Usług.
8. Dostawca Usług może wy powiedzieć umowę o świadczenie usług w każ dym czasie ze skutkiem natychmiastowym bez odszkodowania w razie:
8.1 utraty przez Dostawcę Usług wymaganych prawem uprawnień, zezwoleń lub pozwoleń co powoduje, że dalsze świadczenie usług jest niemożliwe;
8.2 wszczęcia wobec Abonenta postępowania układowego, likwidacyjnego, upadłościowego lub egzekucyjnego;
8.3 zaistnienia s iły wyższej lub innych wydarzeń o charakterze nadzwyczajnym niezależnych od Dostawcy Usług, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie usług.
9. Umowa o świadczenie usług wygasa w przypadku uzyskania przez Dostawcę Usług udokumentowanej informacji o śmierci Abonenta.
10. W przypadkach określonych w §7 ust. 6.4 oraz § 7 ust. 9 Dostawca Usług umożliwi zawarcie nowej umowy osobom będącym następcami prawnymi Abonenta.

§ 8 DANE OSOBOWE I TRANSMISYJNE

1. W świetle przepisów MAXNET jest administratorem danych osobowych Abonenta. Dane osobowe zawarte w umowie i przekazane w trakcie wykonywania umowy będą przetwarzane w celu wykonywania umowy, a także wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Dostawcę Usług.
2. MAXNET przetwarza dane transmisyjne oraz inne dane dotyczące Abonenta w celu przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych, naliczania opłat oraz rozpatrywania reklamacji. Zakres przetwarzanych danych transmisyjnych obejmuje dane niezbędne do: zestawienia połączenia lub transmisji komunikatów, identyfikacji abonentów i użytkowników końcowych, identyfikacji zakończeń sieci i urządzeń końcowych, ustalenia należności za zrealizowane usługi, a także inne informacje w zależności od rodzaju sieci i usługi.
3. Dane transmisyjne oraz dane o Abonentach (w tym dane osobowe) przetwarzane są przez MAXNET oraz podmioty współpracujące m.in. w zakresie sprzedaży, obsługi Klienta, archiwizacji i wprowadzania danych w czasie obowiązywania umowy oraz w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań na podstawie obowiązujących przepisów. Abonent ma prawo wglądu do danych i ich poprawiania. nowej umowy osobom będącym następcami prawnymi Abonenta.

§ 10 OBSŁUGA SERWISOWA

1. Zakres obsługi serwisowej Abonenta podczas obowiązywania umowy obejmuje wykonanie instalacji zakończenia sieci i jego uruchomienie, utrzymanie łącza abonenckiego, obsługę Abonenta